Fit Boutique 47

jezelf opnieuw uitdagen!

Algemene voorwaarden Fit Boutique 47

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst gesloten met Fit Boutique 47. KVK: 68511922 

1. Definities
Lidmaatschap: Overeenkomst gesloten tussen een (rechts-)persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf ten gunste van één of meerdere (natuurlijke) personen, (danwel ten gunste waarvan een bedrijfslidmaatschap geldt). Lid: persoon die een Overeenkomst sluit met Fit Boutique 47.
Overeenkomst: een overeenkomt gesloten tussen Fit Boutique 47 en Lid, inclusief prijslijst, en SEPA-machtiging waar deze Algemene Voorwaarden deel van uitmaken.

2. Duur lidmaatschap 

2.1. De Overeenkomst en het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap gaat in op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door Lid voor de duur zoals aangegeven in de Overeenkomst.

2.2. Onze overeenkomst wordt steeds met één maand verlengd. De Overeenkomst kan dan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één Perioden (één maand), waarbij het Lid de Overeenkomst kan opzeggen op dezelfde wijze waarop het Lid deze is aangegaan.

2.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.2 geldt dat een Bedrijfslidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van zoals opgenomen in de Overeenkomst. Na afloop van deze periode wordt het Bedrijfslidmaatschap in overleg verlengd. Het Bedrijfslidmaatschap moet minimaal twee maanden voor het aflopen van de lopende periode schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Indien er geen specifieke opzegtermijn is overeengekomen, is de opzegtermijn eveneens twee maanden.

2.4. In overleg en met schriftelijke instemming van Fit Boutique 47 kan het lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort wegens klemmende redenen zoals langdurige ziekte, zwangerschap etc. De Overeenkomst wordt dan verlengd met de duur van de opschorting.

2.5. Gedurende de perioden kan een Lid de Overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als de Overeenkomst is aangegaan. Deze eerste perioden zijn dan volledig verschuldigd. De overige reeds betaalde Periode bedragen gerestitueerd.

2.6. Een Lid mag gedurende de Overeenkomst trainingen volgen bij Fit Boutique 47. Een lid volgt op vaste tijden en dagen zijn aangegeven trainingen zoals afgesproken bij de overeenkomst.

2.7. Fit Boutique 47 is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

2.8. Vakantie stop: Tijdens de schoolvakanties (m.u.v. drie weken tijdens de zomervakantie) draait Fit Boutique 47 een aangepast lesrooster. Tijdens de zomervakantie is Fit Boutique 47 drie weken aan één gesloten. Daarom zal Fit Boutique 47 op jaarbasis 11 maanden abonnementsgeld incasseren i.p.v. 12 maanden.

3. Wijziging vorm lidmaatschap 

3.1. Het Lid kan de vorm van het lidmaatschap altijd wijzigen van 1x naar 2x of naar 3x in de week trainen. 

4. Annulering training 

4.1. Trainingen kunnen tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden verzet of geannuleerd in overleg met Fit Boutique 47/ trainer.

4.2. Gemiste trainingen kunnen, indien in overeenstemming met artikel 4.1 is afgemeld, worden ingehaald gedurende de duur van één maand . Deze periode is niet inwisselbaar. Ingeval van een personal training wordt een training niet als gemist aangemerkt. Wij maken dan een nieuwe afspraak wanneer de personal training kan worden ingehaald.

5 Fit Boutiqs Algemene Voorwaarden – april 2020

6. Prijzen en Betaling 

6.1. De door het Lid verschuldigde vergoedingen zijn opgenomen in de prijslijst geldend ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

6.2. Fit Boutique 47 behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen. Het Lid wordt hiervan tenminste twee maanden van tevoren van in kennis gesteld. Indien de prijswijziging van kracht wordt gedurende de eerste 3 maanden van de Overeenkomst, heeft Lid het recht om de Overeenkomst te ontbinden tenzij de wijziging voortvloeit uit gewijzigde wet- of regelgeving.

6.3. Betaling van aan Fit Boutique 47 verschuldigde bedragen vindt per maand plaats door vooruitbetaling middels doorlopende SEPA-machtiging, of een factuur. Indien een aan Fit Boutique 47 verschuldigd bedrag niet tijdig of volledig wordt voldaan, zijn de overige verschuldigde bedragen direct volledig opeisbaar. Fit Boutique 47 heeft dan het recht haar diensten op te schorten en/of stop te zetten en haar vorderingen ter incasso uit handen te geven waarbij de bijkomende kosten op het Lid worden verhaald, inclusief juridische kosten.

6.4. Veranderingen in de persoonlijke situatie van een Lid, (onder andere adres- of bankgegevens) dienen te worden medegedeeld via info@fitboutique47.nl Wanneer Fit Boutique 47 kosten moet maken om de nieuwe gegevens te achterhalen, kunnen de daarmee samenhangende kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

5. Aansprakelijkheid 7.1. Behoudens voorzover aansprakelijkheid van Fit Boutique 47 niet mag worden uitgesloten of beperkt, geldt dat: gebruik van apparatuur, het 

6. volgen van een training en/of activiteiten van welke aard ook, van of bij Fit Boutique 47, voor eigen risico van het Lid is; Fit Boutique 47 en haar personeel en hulppersonen niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van ongeval of letsel of schade, verlies of diefstal van eigendommen. Enige aansprakelijkheid van Fit Boutique 47, uit welke hoofde dan ook ontstaan, is beperkt tot het totaal van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding. 

7. Huisregels, klachten en toepasselijk recht 

8.1. Lid dient zich op de hoogte te stellen van de Fit Boutique 47 geldende huisregels en zich daaraan te houden.

8.2. Bij herhaaldelijke schending van de huisregels (of ander onaanvaardbaar gedrag) is Fit Boutique 47 gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Bij ontbinding van de Overeenkomst door Fit Boutique 47 zijn alle verschuldigde bedragen direct volledig opeisbaar.

8.3. In geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) Overeenkomst,

8. kan Lid zich wenden tot de trainer(s) of een e-mail sturen naar info@fitboutique47.nl met vermelding en omschrijving van de klacht. 

9. 8.4. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst zoveel mogelijk onverkort van kracht. 

10. 8.5. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Kennismaken


  ManVrouwN.v.t.  Vitaal en GezondGewichtsverliesKrachtUithoudingsvermogenMedischFysiotherapieYoga


  Groepslessen 1x per weekGroepslessen 2x per weekGroepslessen 3x per week

  https://fitboutique47.nl
  info@fitboutique47.nl
  06 23043139

  KVK: 68511922,
  BTW: NL857477560B01​

  Patricia

  Personal Trainer

  Ron

  Personal Trainer

  Schrijf u nu in!